Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.kappersmodellenbureau.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door NKMB HOLDING B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt dan wel misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht (WB AW – BWBR0001886) en NKMB HOLDING B.V. hiervan, voorafgaand aan het hergebruik, op de hoogte te stellen

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NKMB HOLDING B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NKMB HOLDING B.V.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website te vinden zijn, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met NKMB HOLDING B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

NKMB HOLDING B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten / diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze dienstverlening te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. NKMB HOLDING B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.kappersmodellenbureau.nl op deze pagina.